Algemene voorwaarden Wellness Be Fit

 

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Wellness Be Fit. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Wellness Be Fit. Zowel Wellness Be Fit als de koper/cliënt erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. 

 

Artikel 2 Definities

Behandeling / dienst: massage;

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;

Cliënt: degene die gebruik maakt van een behandeling bij Wellness Be Fit;

 

Verkoper / behandelaar: Wellness Be Fit. 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/behandeling van de verkoper/behandelaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst. 

 

Artikel 4 Prijzen & Verzendkosten

1. Alle prijzen op de site zijn consumentenprijzen in Euro. 

Prijzen op de website zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. Aan de prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.

2. De verkoper behoudt zich het recht om prijzen van de door de koper bestelde goederen te wijzigen indien dit noodzakelijk is door externe factoren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een prijsverhoging door leveranciers, koersschommelingen of hoge transportprijzen. Zowel de koper alsook de verkopende partij hebben het recht de verkoop te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 5% van de oorspronkelijke prijs bedraagt.

Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper/cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper/cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper/cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Mocht Wellness Be Fit aansprakelijk zijn dan is zij slechts aansprakelijk tot hetgeen in deze bepaling is bepaald.

2. Wellness Be Fit is niet aansprakelijk voor indirect geleden schade zoals bijvoorbeeld, gederfde winst enz. Wellness Be Fit aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist of ondeugdelijk gebruik. Wellness Be Fit is uitsluitend aansprakelijk voor direct geleden schade ter waarde van maximaal 1 maal het factuurbedrag waarop de bestelling en/of behandeling betrekking heeft en deze niet meer bedraagt dan het bedrag dat de verzekering van Wellness Be Fit in het voorkomende geval uitkeert.

3. Een cliënt verklaart gezond te zijn of indien er sprake is van medische problematiek / contradictie verplicht deze zich de informatie voorafgaande aan de behandeling te verstrekken.

4. Wellness Be Fit is niet aansprakelijk indien de koper/cliënt onjuist of onvolledige informatie aan de verkopende partij verschaft 

 

Artikel 7 Annulering afspraak

1. Afspraken voor een massage behandelingen kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wordt een afspraak korter dan 24 uur van te voren afgezegd of verplaatst, of komt de cliënt niet op een behandeling, dan worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

 

Algemene informatie

Kamer van koophandelnummer: 08204731

BTW Nummer: NL0019461198B98

Postadres:

Anerweg-Noord 76

7775 AT Lutten

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer: 06 27 993 497