Algemene voorwaarden Wellness Be Fit

 

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Wellness Be Fit. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Wellness Be Fit. Zowel Wellness Be Fit als de koper/cliënt erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. 

 

Artikel 2 Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Behandeling / dienst: massage en medical taping;

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;

Cliënt: degene die gebruik maakt van een behandeling bij Wellness Be Fit;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De kosten voor het retourneren van producten zijn voor de koper. Deze zullen tussen de EUR 2.75 - EUR 6.00 bedragen;

Koper: degene die een product bestelt

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Verkoper / behandelaar: Wellness Be Fit. 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/behandeling van de verkoper/behandelaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst. 

 

Artikel 4 Prijzen & Verzendkosten

1. Alle prijzen op de site zijn consumentenprijzen in Euro. 

Prijzen op de website zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. Aan de prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.

2. De verkoper behoudt zich het recht om prijzen van de door de koper bestelde goederen te wijzigen indien dit noodzakelijk is door externe factoren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een prijsverhoging door leveranciers, koersschommelingen of hoge transportprijzen. Zowel de koper alsook de verkopende partij hebben het recht de verkoop te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 5% van de oorspronkelijke prijs bedraagt.

3. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

4. Wij zijn niet aansprakelijk als uw bestelling niet aankomt. Wilt u er zeker van zijn dat uw bestelling aankomt kies dan voor aangetekende post.

 

Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper/cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper/cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper/cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de koper, zijnde consument, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper, zijnde consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de cliënt, zijnde een consument, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper/cliënt, zijnde consument, zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de grootte van het pakket en de wijze van verzending. Gemiddeld komt men uit op een bedrag tussen de EUR 2.75 en EUR 6.00.

6. Indien de koper die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht reeds heeft betaald, dan zal de verkoper het betaalde bedrag (ter hoogte van het product) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen. De bij de bestelling betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald.

7. Een koper/cliënt, zijnde een consument, kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht indien;

a. het product op specificatie van de consument tot stand is gebracht;

b. het product persoonlijk van aard is;

c. voor diensten indien de levering, met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 7 Betaling - betaalwijze

1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de bestelling.

2. Bij uitblijven van betaling na de termijn van 10 dagen, is de verkoper gehouden de koopsom via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht.

3. Na bestelling ontvangt u een bevestiging per email. Wellness Be Fit controleert vervolgens of het door u bestelde voorradig is en stuurt u vervolgens een email met het te betalen bedrag en alle betaalgegevens. De betaling dient vervolgens binnen 10 dagen te geschieden. Na ontvangst van de betaling worden de goederen binnen 1 week verstuurd.

 

Artikel 8 Eigendom

1. Alle aan de kopende partij geleverde goederen blijven eigendom van Wellness Be Fit (verkoper) tot het moment dat alle openstaande bedragen zijn voldaan.

2. De koper mag zolang hij nog niet eigenaar is van de bestelde goederen, de goederen niet zonder toestemming van de verkoper, verhandelen, verplaatsen of op enige wijze een handeling mee verrichten waardoor er waardevermindering van de goederen plaatsvindt.

3. Alle schade is voor rekening van de koper. De verkoper is, in deze periode, niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de goederen.

 

Artikel 9 Verzending

1. Wellness Be Fit is niet aansprakelijk voor het kwijt raken van post. Aangetekende verzending is mogelijk, Wellness Be Fit brengt hiervoor extra kosten in rekening.

2. De aangegeven levertijden zijn altijd onder voorbehoud. Wanneer een levertijd langer is dan afgesproken, is dit geen grond voor annulering van de overeenkomst, tenzij voorafgaand aan de bestelling anders is afgesproken.De verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is door een langere levertijd.

 

Artikel 10 Retourneren en garantie

1. Het retourneren van goederen is alleen mogelijk, na afspraak.

2. Verkopen via internet met een particulier kunnen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst ongedaan gemaakt worden. Kosten en risico van retourneren zijn te allen tijde voor de kopende partij (zie ook herroepingsrecht)

3. Retourneren van goederen is mogelijk binnen twee weken na de levering, de daarbij behorende verzendkosten worden niet vergoed. Het retour zenden van goederen is alleen mogelijk indien de goederen ongebruikt zijn en zich in de originele verpakking bevinden.

4. Garantie op de goederen is, indien niet anders is vermeldt, 1 jaar. Goederen die binnen de garantie defect gaan, worden gerepareerd of vervangen. Wellness Be Fit geeft enkel garantie na vertoning van de aankoopfactuur. Eventueel te maken reis en/of verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

De garantie vervalt bij ondeugdelijk gebruik, zijnde gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product is bedoeld. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Mocht Wellness Be Fit aansprakelijk zijn dan is zij slechts aansprakelijk tot hetgeen in deze bepaling is bepaald.

2. Wellness Be Fit is niet aansprakelijk voor indirect geleden schade zoals bijvoorbeeld, gederfde winst enz. Wellness Be Fit aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist of ondeugdelijk gebruik. Wellness Be Fit is uitsluitend aansprakelijk voor direct geleden schade ter waarde van maximaal 1 maal het factuurbedrag waarop de bestelling en/of behandeling betrekking heeft en deze niet meer bedraagt dan het bedrag dat de verzekering van Wellness Be Fit in het voorkomende geval uitkeert.

3. Een cliënt verklaart gezond te zijn of indien er sprake is van medische problematiek / contradictie verplicht deze zich de informatie voorafgaande aan de behandeling te verstrekken.

4. Wellness Be Fit is niet aansprakelijk indien de koper/cliënt onjuist of onvolledige informatie aan de verkopende partij verschaft 

 

Artikel 12 Annulering afspraak

1. Afspraken voor een massage behandelingen kunnen kosteloos tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wordt een afspraak korter dan 24 uur van te voren afgezegd of verplaatst, of komt de cliënt niet op een behandeling, dan worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. 

 

Algemene informatie

Kamer van koophandelnummer: 08204731

BTW Nummer: NL0019461198B98

Postadres:

Anerweg-Noord 76

7775 AT Lutten

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer: 06 27 993 497